ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 1991

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1991

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1991

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1991

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1991

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1991

0

Award

รางวัล ปี 1991

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 1991
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 1991
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 1
1991 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์, "Practical Extraction of Sugar Apple Seeds against Tropical Cattle Ticks", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 1991, หน้า 101-105

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=1991]