Journal

Practical Extraction of Sugar Apple Seeds against Tropical Cattle Ticks
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
25
5
101-105
มกราคม - ธันวาคม 1991
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรและการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม ,25 ม.ค. 2002 - 25 ม.ค. 2002
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์ในการประชุมวิชาการ การบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารธรรมชาติเพื่อฆ่าเห็บ หมัด เหา ของสัตว์เลี้ยง ในเชิงการค้า แหล่งทุน :ทุนวิจัยจากศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภาครัฐร่วมเอกชน 2544-2547,1 ต.ค. 2002 - 30 ก.ย. 2004
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาสมุนไพรกำจัดเห็บหมัดเหา แหล่งทุน :โครงการพัฒนาวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์,27 ก.พ. 2007 - 26 ก.พ. 2008
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ว่างงาน โครงการการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน เรื่อง การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน (2,066 คน) และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง (1.011 คน) ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 17 ก.ย.2542 โดยบรรยายด้วย สไลด์มัลติมีเดีย 2 ชม. สาธิต 1 ชม. 48 ครั้ง ได้ 3,032 คน 50 ครั้ง ในโครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ (บสศ. 34) ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999