ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2018

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2018

Publish Year International Journal 1
2018 inนางชเนตตี จันทิก, exSuttitheptumrong, A., exRawarak, N., exPattanakitsakul, S.-N., "Transcytosis involvement in transport system and endothelial permeability of vascular leakage during dengue virus infection", Viruses, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018
Publish Year National Journal 1
2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางภัทรา มูลจิตร, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exPanya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การปรับวิธีการเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย(Crocodylus siamensis)จากเซลล์หนังตาและหลอดเลือด", วารสารวิทยาศาตร์ มข., ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 689-696

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2018 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Hemolytic Escherichia coli ,Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa infection in Captive Pythons (Python reticulatus); case reports in Thailand", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali
2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exPanya Youngprapakorn, exKornvika Youngprapakorn, inนางสาวน้องนิด เก้าลิ้ม, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Preparation of metaphase chromosomes protocol from peripheral blood mononuclear cells (PBMC) and whole blood of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) for karyotyping analysis", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Current Update on Wildlife Cell Culture 2018", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary Study of Extended-Spectrum Betalactames (ESBL) Producing E. Coli Isolated from Clinical Pigs", The 10th Bilateral Conference between Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology-, 27 - 28 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2018 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจคัดกรองเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอย่างอวัยวะสัตว์ป่วย ด้วยวิธีการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย ทดสอบการทำปฏิกิริยาทางชีวเคมี และทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่10, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 inนางสาววรรณา ใจเย็น, inนางสาวภัทรา จำนงค์นารถ, exนายวิชัย ปู่น้อย, "การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยากรสารสนเทศ และระยะเวลาการให้บริการของห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
Publish Year International Petty Patent 2
2018 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายจนัธ นิยมสุจริต, "แผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายจนัธ นิยมสุจริต, "หมุดยึดแผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก", Kasetsart University, 2018
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=2018]