Conference

Article
การตรวจคัดกรองเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอย่างอวัยวะสัตว์ป่วย ด้วยวิธีการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย ทดสอบการทำปฏิกิริยาทางชีวเคมี และทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่10 (ISBN: 9789741960248)
Class
ชาติ
Date
24 - 25 พฤษภาคม 2018
Location
มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-