Journal

Article
การปรับวิธีการเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย(Crocodylus siamensis)จากเซลล์หนังตาและหลอดเลือด
Journal
วารสารวิทยาศาตร์ มข. (ISSN: 25869531)
Volume
46
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2018
Page
689-696
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาวิธีการตรวจโรค IBR และ BVD ด้วยวิธี Virus neutralization ,25 ก.พ. 2019 - 25 มี.ค. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016