ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2007

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

3

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 2
2007 exOni, O, exSujit, K, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPfeiffer, DU, "Seroprevalence of leptospirosis in domesticated Asian elephants (Elephas maximus) in north and west Thailand in 2004", VETERINARY RECORD, ปีที่ 160, ฉบับที่ 11, มีนาคม 2007, หน้า 368-371
2007 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Immunomagnetic Separation and Multiplex PCR Assay for Detection of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in Chicken Meat", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 696-704
Publish Year National Journal 3
2007 exอัญชลี ละอาด, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Cloning and expression of conserved region of an immunoglobulin-like protein against Leptospira kirschneri", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 32-42
2007 exอัญชลี ละอาด, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "การโคลนและการแสดงออกในบริเวณที่มีความคงตัวของ Immunoglobulin-Like Protein ต่อเชื้อ Leptospira kirschnerl", สัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 32-42
2007 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "In vitro Study of Antiviral Activity of Plant Crude-extracts against the Foot and Mouth Disease Virus", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 97-103

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 9
2007 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exพันพิชา สัตถาสาธุชนะ, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, exชวลิต บุญญาภากร, exAlan Kovacevie, "Feline aortic thromboembolism (FATE) : diagnosis and treatment", การประชุมทางวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exฐิติวรรณ พัฒนเสถียรกุล, exภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์, exธนันภรณ์ ตันบุรินทร์ทิพย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบค่าไมโครอัลบิวมินในปัสสาวะระหว่างแมวที่เกิดกับแมวที่ไม่เกิดภาวะไตวาย", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวิจิตร สุทธิประภา, exสุปรียา ศรีสัมพันธ์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, "ทันตกรรมรักษาโรคเหงือกอักเสบ ช่องปากอักเสบในแมวติดเชื้อ FeLV และ FIV", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคแหนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคในประเทศไทย", มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3, 6 - 7 กันยายน 2007, มหาสารคาม ประเทศไทย
2007 inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of polyclonal antibody against FlaB protein for detection of Leptospira spp. ", The Proceeding of AgBiotech Graduate Conference III. Kasetsart University., 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายเอกชัย สร้อยน้ำ, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากพืชต่อฤทธิ์ต้านเชื้อแบคที่เรียกรัมบวก อันเป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายเอกชัย สร้อยน้ำ, inนายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์, inนางสาวสุวิมล พันธุ์ดี, อาจารย์, inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชต่อเชื้อแบคที่เรียกรัมลบที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนม", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางมลิวัลย์ ชุนถนอม, รองศาสตราจารย์, inนายสมชัย พงศ์จรรยากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, inนางสาวปรมา หันหาบุญ, อาจารย์, inนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, "ระบาดวิทยาของโรคเลปโตสไปโรซีสในโคจากจังหวัดที่มีรายงานความชุกต่ำในประเทศไทย โยการเพาะเลี้ยงเชื้อ การตรวจระดับภูมิคุ้มกัน และการตรวจค่าโลหิตวิทยา", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธราธร หร่ายเจริญ, exรวิสรา แสงทรัพย์, exวรนาถ โรจน์เอกจิตต์, exเสลภูมิ ไพเราะ, "ค่าโลหิตวิทยาและซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01&BudgetYear=2007]