Journal

Changes of Lactic and Benzoic Acid Concentrations in Milk During Post-Collection Period
JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES (ISSN: 16805593)
11
7
968-970
กันยายน 2012
นานาชาติ
-
Article
-
-

Author

Output From Project

การสำรวจคุณภาพ และสิ่งปลอมปนในน้ำนมดิบของโคนมในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำผลการศึกษาไปใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตน้ำนมโค,30 พ.ย. 2011 - 30 พ.ย. 2012