Conference

รายงานสัตว์ป่วย: การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิสในโคนม จังหวัดราชบุรี
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-