การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2010

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

16

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 25
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,25 มิ.ย. 2010 - 25 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,6 ก.ย. 2010 - 17 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053521 ชื่อวิชา Converting Tech. of Materials in Packaging,9 ส.ค. 2010 - 23 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ประสิทธิภาพของฟิล์มโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิลไคโตซานต่อการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่งทุน :สวพ. มก. ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052491 ชื่อวิชา Research Techniques,9 ก.ค. 2010 - 1 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food Business Thailand ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมการแปรรูปข้าว,26 มึ.ค. 2010 - 26 มึ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2010 - 2 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการเชื่อมข้ามของโปรตีนข้าวโดยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและทรานส์เฟอเรสต่อคุณสมบัติของเจลข้าว แหล่งทุน :สกว มหาบัณฑิต,1 ธ.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการดัดแปรแบบแอนนีลต่อสมบัติของสตาร์ชข้าวและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์ แหล่งทุน :สกว ทุนมหาบัณฑิต,1 ธ.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :์NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกการยับยั้งจุลินทรีย์ของไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซาน แหล่งทุน :์NRU,1 มิ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,21 มิ.ย. 2010 - 13 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,7 มิ.ย. 2010 - 20 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052312 ชื่อวิชา Food & Nutrition,2 ส.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052316 ชื่อวิชา Laboratory in Principles of Food Chemistry,12 ก.ค. 2010 - 16 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย แหล่งทุน :อยู่ระหว่างการขอทุนปีงบประมาณ 2554,1 ต.ค. 2010 - 1 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,18 มิ.ย. 2010 - 6 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The Jasmine rice (KDML 105 Variety) Adulteration Detection Using Physico-Chemical Properties แหล่งทุน :ไม่มี เป็นการใช้ความรู้ในการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ,14 ก.ย. 2010 - 14 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,20 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052426 ชื่อวิชา Bakery Technology,5 ก.ค. 2010 - 9 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052313 ชื่อวิชา Principles of Food Chemistry,20 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052546 ชื่อวิชา Health Foods & Nutraceuticals,14 มิ.ย. 2010 - 14 มิ.ย. 2010

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 5
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ. ซีพี อินเตอร์เทรด การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,27 ก.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :เรียนรู้และเป็นเจ้าของเทคโนโลยี,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เพนตาอิมเพกซ์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,27 ก.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผู้ประกอบการทราบปริมาณสารสกัดที่ต้องใช้เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ,1 ต.ค. 2010 - 15 ก.พ. 2013
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงก๋วยเตี๋ยวอึ้งฮะเซ้ง การใช้ประโยชน์ :โรงงานติดตั้งหลอด UV-C เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (สปอร์รา) ในอากาศและบนเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา,1 ต.ค. 2010 - 15 ก.พ. 2013