การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2006

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

53

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052324 ชื่อวิชา Laboratory in Food Process Technology,16 พ.ย. 2006 - 17 พ.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052499 ชื่อวิชา Research Techniques,5 มิ.ย. 2006 - 22 ก.ย. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร แหล่งทุน :ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ปี 2549 ,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Nano-Structure for nutraceutical Delivery Systems,15 ธ.ค. 2006 - 15 ธ.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Nano-Structure for Nutraceutical Delivery Systems,15 ธ.ค. 2006 - 15 ธ.ค. 2006
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2006 - 30 มึ.ค. 2007
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052324 ชื่อวิชา Laboratory in Food Process Technology,16 พ.ย. 2006 - 17 พ.ย. 2006

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด