การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2018

58

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

6

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 37
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Microwave Food Processing Academy,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ต่อยอด แหล่งทุน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อาหารพร้อมรับประทาน แหล่งทุน :ซีพีเอฟ,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060511 ชื่อวิชา Advanced Food Engineering,11 ก.ย. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Research Development Center ภายใต้การสนับสนุนของ สวทน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Processing and Innovation,13 มิ.ย. 2018 - 15 มิ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060511 ชื่อวิชา Advanced Food Engineering,11 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,23 ก.ค. 2018 - 28 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060511 ชื่อวิชา Advanced Food Engineering,11 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง แหล่งทุน :สวทน,23 ก.ค. 2018 - 20 ส.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,10 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Research Development center ภายใต้การสนับสนุนของ สวทน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Processing and Innovation,13 มิ.ย. 2018 - 15 มิ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมการข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรม Young smart farmer เรื่องนวัตกรรมข้าวไทย,21 มึ.ค. 2018 - 21 มึ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,24 ก.ค. 2018 - 23 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,20 ส.ค. 2018 - 24 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,16 ก.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,6 ส.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,11 ธ.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Research Development Center ภายใต้การสนับสนุนของ สวทน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Food Processing and Innovation,13 มิ.ย. 2018 - 15 มิ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,24 ธ.ค. 2018 - 29 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,25 ธ.ค. 2018 - 14 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,13 ก.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,31 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,24 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,20 ก.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ต่อยอด แหล่งทุน :บริษัท รวมทรัพย์เกษตร,29 มึ.ค. 2018 - 29 มึ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,21 ส.ค. 2018 - 25 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,31 ธ.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,27 ส.ค. 2018 - 30 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง แหล่งทุน :สวทน,30 ก.ค. 2018 - 22 ก.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,12 ก.ย. 2018 - 27 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,24 ธ.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แหล่งทุน :บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์,13 มึ.ค. 2018 - 20 มึ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,19 ก.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แหล่งทุน :บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์,13 มึ.ค. 2018 - 13 มึ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,17 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,20 ส.ค. 2018 - 28 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Advanced Drying Engineering,10 ธ.ค. 2018 - 30 พ.ค. 2019