การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2007

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

68

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 23
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2007 - 11 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052592 ชื่อวิชา Applied Statistic in Food Science Research,1 พ.ย. 2007 - 6 มึ.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052434 ชื่อวิชา Refrigeration & Cold Storage,4 มิ.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา Composition-based Models of Thermo-physical Property Prediction of Frozen Food ชื่อวิชา ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,1 มิ.ย. 2007 - 31 พ.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Effective Composition-based Models of Thermo-physical Property Prediction of Frozen Food แหล่งทุน :ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,1 มิ.ย. 2007 - 31 พ.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052483 ชื่อวิชา Post Harvest Technology,5 พ.ย. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052491 ชื่อวิชา Research Techniques,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052499 ชื่อวิชา Research Techniques,5 พ.ย. 2007 - 7 มึ.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของน้ำมันหอมระเหยจากกระชาย ขิง ข่าและขมิ้นชันด้ว แหล่งทุน :สวพ. มก. ปี 2551,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หลายสถานที่เช่น กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการPre HACCP,18 ธ.ค. 2007 - 3 ต.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052496 ชื่อวิชา Selected Topics in Food Science & Technology,31 ต.ค. 2007 - 27 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052513 ชื่อวิชา Lipid in Foods,13 ธ.ค. 2007 - 20 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052513 ชื่อวิชา Lipid in Foods,29 ต.ค. 2007 - 22 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2007 - 22 ส.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,2 ก.ค. 2007 - 14 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสาร พอลิแซคคาไรด์ของไทย แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,29 ธ.ค. 2007 - 1 ม.ค. 2010
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052596 ชื่อวิชา Selected Topics in Food Science & Technology,3 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052496 ชื่อวิชา Selected Topics in Food Science & Technology,3 มิ.ย. 2007 - 5 ต.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ก.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052434 ชื่อวิชา Refrigeration & Cold Storage,4 มิ.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060532 ชื่อวิชา Food Freezing & Chilling Process Engineering,4 มิ.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052434 ชื่อวิชา Refrigeration & Cold Storage,4 มิ.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060532 ชื่อวิชา Food Freezing & Chilling Process Engineering,4 มิ.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด