การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2019

46

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052514 ชื่อวิชา Protein in Foods,1 ม.ค. 2019 - 1 เม.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปเนื้อปลา แหล่งทุน :สวก,26 ก.ค. 2019 - 25 ก.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053522 ชื่อวิชา Phase Transitions in Food Packaging,1 ส.ค. 2019 - 30 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053522 ชื่อวิชา Phase Transitions in Food Packaging,1 ส.ค. 2019 - 30 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053522 ชื่อวิชา Phase Transitions in Food Packaging,1 ส.ค. 2019 - 30 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053522 ชื่อวิชา Phase Transitions in Food Packaging,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052514 ชื่อวิชา Protein in Foods,1 ม.ค. 2019 - 30 เม.ย. 2019

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 8
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :มีข้อตกลงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง งานทรัพย์สินทางปัญญา มก. กับ บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด ,10 ก.ค. 2019 - 12 ก.ย. 2019
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำข้อตกลงการอนุญาตให้ บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด ใช้สิทธิผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตอินูลินผงที่มีความบริสุทธิ์สูง” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้นำผลงานวิจัยนี้ซึ่ง รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ได้ยื่นขอจดเป็นสิทธิบัตร (เลขที่คำขอ 1501004971) ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Inelife” ,10 ก.ค. 2019 - 12 ก.ย. 2019
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ตำราการเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ตำราการเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ตำราการเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร,2 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ตำราการเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ตำราการเปลี่ยนเฟสในกระบวนการแปรรูป การบรรจุ และเก็บรักษาอาหาร,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
2019 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำข้อตกลงการอนุญาตให้ บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด ใช้สิทธิผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตอินูลินผงที่มีความบริสุทธิ์สูง” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้นำผลงานวิจัยนี้ซึ่ง รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ได้ยื่นขอจดเป็นสิทธิบัตร (เลขที่คำขอ 1501004971) ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Inelife” ,10 ก.ค. 2019 - 12 ก.ย. 2019