การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2004

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 1
2004 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :SCT group การใช้ประโยชน์ :งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง ที่มีคุณภาพในด้านการคงตัวของอาหารกุ้งไม่แตกต่างจากอาหารกุ้งที่ผลิตโดยใช้แป้งสาลี และเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารกุ้งโดยใช้แป้งที่มีราคาถูกและสามารถผลิตได้ภายในประเทศมาใช้ทดแทนแป้งสาลีที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศและมีราคาสูงกว่า ช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารกุ้ง ส่งผลให้ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งลดลง ทำให้อุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น,17 ธ.ค. 2004 - 18 ก.ย. 2009