การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2012

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

66

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

8

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 23
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Making Ochratoxin A – specific monoclonal antibody for development of the detection kit แหล่งทุน :Center for Advanced Studies for Agriculture and Food, Kasetsart University Institute for Advanced Studies, Kasetsart University (CASAF, NRU-KU),1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินฯ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน),24 ก.พ. 2012 - 24 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหมและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่,25 เม.ย. 2012 - 25 เม.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002524 ชื่อวิชา Toxic Substances in Feed,19 ธ.ค. 2012 - 19 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,22 ส.ค. 2012 - 22 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,9 พ.ย. 2012 - 6 มึ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,9 พ.ย. 2012 - 6 มึ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,9 พ.ย. 2012 - 6 มึ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052202 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,26 ม.ค. 2012 - 27 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง,30 ส.ค. 2012 - 30 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,2 ก.ค. 2012 - 30 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052202 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,19 ม.ค. 2012 - 20 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052315 ชื่อวิชา Laboratory for Principles of Food Analysis,22 ก.พ. 2012 - 24 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052361 ชื่อวิชา Principles of Food Microbiology,26 พ.ย. 2012 - 29 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อะฟลาทอกซิน,24 พ.ย. 2012 - 24 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การต่อยออดนวัตกรรมและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตอาหารในอุตสาหกรรมขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชนเพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติ,6 มิ.ย. 2012 - 7 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาพของบรรยากาศต่อการเจริญของเชื้อที่สร้างอะฟลาทอกซิน แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2555 ,1 ต.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,13 ก.พ. 2012 - 23 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,9 พ.ย. 2012 - 6 มึ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,9 พ.ย. 2012 - 6 มึ.ค. 2013

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 11
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :[บ ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ ปทุมไรซ์มิล แอนดืแกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานน้ำตาลวังขนาย การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลงานวิจัยที่ได้เป็นการผลิตเจลล้างมือต้นแบบ และได้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสัดส่วนของสารผสมที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อผลิตเจลล้างมือสูตรอื่นๆ หรือผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้อัลกอฮอล์เป็นส่วนผสม และใข้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทน,27 พ.ย. 2012 - 15 ก.พ. 2013
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผู้ประกอบการทราบสัดส่วนการใช้สารสกัดพรอพอลิสและสารสกัดสมุนไพร/สารออกฤทธิ์จากพืช ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็นพาหะชนิดต่างๆ ซึ่งปริมาณและสัดส่วนของสารดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งจุลินทรีย์ต่อไป อาทิ เจลล้างมือ สบู่ฆ่าเชื้อ เป็นต้น,1 พ.ค. 2012 - 15 ก.พ. 2013
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮเว่นเฮิร์บ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผู้ประกอบการได้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือต้นแบบในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม,27 พ.ย. 2012 - 15 ก.พ. 2013
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานน้ำตาลวังขนาย การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามกาบาไรซ์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012