การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2020

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 4
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทย เพรสซิเดนท์ฟูดส์ การใช้ประโยชน์ :บรรยายและส่งเล่มวิทยานิพนธ์,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ฟาร์มเตย จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำไปผลิตจำหน่ายในเชิงพาริชย์,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยาม กาบาไรซ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำไปผลิตข้าวกล้องงอก,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :บรรยายและส่งเล่มวิทยานิพนธ์,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020