การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2008

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

78

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

9

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 49
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052481 ชื่อวิชา Fishery Products Technology,19 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052415 ชื่อวิชา Laboratory in Food Biochemistry & Analysis,19 ส.ค. 2008 - 21 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052315 ชื่อวิชา Laboratoty for Principles of Food Analysis,7 ม.ค. 2008 - 8 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,4 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052425 ชื่อวิชา Cereal Technology,3 พ.ย. 2008 - 6 มึ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Physical Modification of Rice Flour by Alteration Its Calorimetric Profile for Rice noodle’s Quality แหล่งทุน :สวพ,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,4 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052424 ชื่อวิชา Fruit & Vegetable Technology,18 พ.ย. 2008 - 18 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Physical Modification of Jasmine Rice for Instant Rice Process Development. แหล่งทุน :สวพ,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Rice Product Concepts Development for British, French, Dutch and Belgian Consumer using Conjoint Ana แหล่งทุน :สกว,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพไข่เค็มฯ แหล่งทุน :สำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ,1 ต.ค. 2008 - 24 มิ.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยีแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ,28 ส.ค. 2008 - 28 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,17 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052424 ชื่อวิชา Fruit & Vegetable Technology,18 พ.ย. 2008 - 18 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060533 ชื่อวิชา Drying Process Engineering,11 ธ.ค. 2008 - 8 ม.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สวทช. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อก่อโรค Vibr,13 มิ.ย. 2008 - 13 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,4 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแล็กทิกในการยับยั้งการยึดเกาะเซลล์ลำไส้มนุษย์ของแบคทีเรียที่ก่อโรคอ แหล่งทุน :สวพ.มก.และสกอ,18 ม.ค. 2008 - 17 ก.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052444 ชื่อวิชา Food Plant Sanitation,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052445 ชื่อวิชา Hazard Analysis & Critical Control Point,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052522 ชื่อวิชา Colloidal Systems in Foods,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052482 ชื่อวิชา Technology of Edible Fats & Oils,27 ต.ค. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052482 ชื่อวิชา Technology of Edible Fats & Oils,15 ธ.ค. 2008 - 29 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052325 ชื่อวิชา Innovations in Food Processing,5 พ.ย. 2008 - 10 มึ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052542 ชื่อวิชา Hygienic Problems of Foods,9 ก.ค. 2008 - 30 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052522 ชื่อวิชา Colloidal Systems in Foods,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052592 ชื่อวิชา Applied Statistic in Food Science Research,3 พ.ย. 2008 - 2 มึ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Physical Modification of Rice Flour by Alteration Its Calorimetric Profile for Rice noodle’s Quality แหล่งทุน :สวพ,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052481 ชื่อวิชา Fishery Products Technology,5 ก.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052522 ชื่อวิชา Colloidal Systems in Foods,1 ก.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052481 ชื่อวิชา Fishery Products Technology,15 ส.ค. 2008 - 15 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Rice Product Concepts Development for British, French, Dutch and Belgian Consumer using Conjoint Ana แหล่งทุน :สกว,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 ก.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,1 ส.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052491 ชื่อวิชา Research Techniques,2 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ลักษณะโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่าที่ผลิตด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกับสาร แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่ แหล่งทุน :สกอ,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052592 ชื่อวิชา Applied Statistic in Food Science Research,3 พ.ย. 2008 - 2 มึ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052425 ชื่อวิชา Cereal Technology,4 พ.ย. 2008 - 3 มึ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การอบแห้งแบบร่วมเพื่อผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปแทนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แหล่งทุน :สวพ,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ลักษณะโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่าที่ผลิตด้วยวิธีวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกั แหล่งทุน :สวพ. มก,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052485 ชื่อวิชา Freezing Technology of Foods,2 ก.ค. 2008 - 15 ส.ค. 2008

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :ผลิตเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทดลองจำหน่าย 50 เครื่อง ขนาดความจุ 3 ลิตร,28 ส.ค. 2008 - 17 ก.ย. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงาน V.S. FRESHCO PACKING HOUSE และโรงงานอาหารอื่น การใช้ประโยชน์ :การให้คำปรึกษาPRE HACCP,2 มิ.ย. 2008 - 30 ม.ค. 2009
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :www.foodnavigator.com การใช้ประโยชน์ :มีผู้นำผลงานวิจัยไปอ้างอิง (ระบุ) อ้างอิงใน website: http://www.foodnavigator.com ,1 ต.ค. 2008 - 29 ก.ย. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด