การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2016

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

41

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

15

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 19
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,8 ม.ค. 2016 - 6 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,18 ม.ค. 2016 - 23 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,18 ม.ค. 2016 - 23 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,18 ม.ค. 2016 - 23 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารเส้น (บะหมี่),6 ก.ค. 2016 - 7 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,18 ม.ค. 2016 - 23 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารเส้น (บะหมี่),6 ก.ค. 2016 - 7 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,18 ม.ค. 2016 - 23 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,18 ม.ค. 2016 - 23 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารเส้น (บะหมี่),6 ก.ค. 2016 - 7 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,18 ม.ค. 2016 - 23 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,18 ม.ค. 2016 - 23 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,18 ม.ค. 2016 - 23 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารเส้น (บะหมี่),6 ก.ค. 2016 - 7 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052212 ชื่อวิชา Food & Nutrition,1 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052212 ชื่อวิชา Food & Nutrition,1 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052212 ชื่อวิชา Food & Nutrition,1 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052212 ชื่อวิชา Food & Nutrition,1 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052491 ชื่อวิชา Research Techniques I,19 ส.ค. 2016 - 9 ธ.ค. 2016

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 1
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Nishimura Machine Works Co., Ltd. Japan การใช้ประโยชน์ :เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง NISHIMURA POWDER ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาแป้งข้าวเจ้าโม่แบบผสมแห้งเปียก ณ ห้องจ่ามงกุฎ อาคารอมรภูมิรัตน เพื่อทำการพัฒนาแป้งข้าวที่มีความละเอียดสูง ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทดแทนแป้งสาลีและผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน ผู้ร่วมวิจัยต่อยอดและพัฒนา 1.นางสาวงามจิตร โล่วิทูร 2.นางสาวศันสนีย์ อุดมระติ 3.นายวรพล เพ็งพินิจ,30 มึ.ค. 2016 - 29 มึ.ค. 2019

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 2
2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามกาบาไรซ์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตในเชิงพาณิชย์,4 ม.ค. 2016 - 4 ม.ค. 2017
2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Nishimura Machine Works Co., Ltd. Japan การใช้ประโยชน์ :เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษัท ได้นำพัฒนาเครื่องมือโม่แป้งแบผสมแห้งเปียก เพื่อทำการพัฒนาแป้งข้าวที่มีความละเอียดสูง และนำมาให้สถาบันฯ ทดลองใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี สถาบันฯ สามารถนำเครื่องมือนี้มาให้บริการทดลองผลิต เป็นการให้บริการเครื่องมือเครื่องจักรในเชิงวิชาการ แก่ผู้สนใจและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ ผู้ร่วมวิจัยต่อยอดและพัฒนา 1.นางสาวงามจิตร โล่วิทูร 2.นางสาวศันสนีย์ อุดมระติ 3.นายวรพล เพ็งพินิจ,24 มิ.ย. 2016 - 24 มิ.ย. 2019