Petty Patent

Article
กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว
Proprietor
Kasetsart University
License ID
1601
Class
ชาติ
Grant Date
16 ธันวาคม 2004
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ. ซีพี อินเตอร์เทรด การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,27 ก.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010