Conference

Article
การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์
Conference
การประชุมวิชาการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2553
Class
ชาติ
Date
3 กันยายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เพนตาอิมเพกซ์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,27 ก.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010

แสดงความคิดเห็น

(0)