Person Image

  Education

  • Dr.rer.nat.( Nonlinear Physics), Otto-von-Guericke University Magdeburg, เยอรมัน, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 2 0 0
  2021 คลื่นการกระตุ้นสามมิติที่ถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางคล้ายหลอดเลือด: พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสิ่งบังคับจากภายนอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 คลื่นการกระตุ้นสามมิติที่ถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางคล้ายหลอดเลือด: พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสิ่งบังคับจากภายนอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 คลื่นการกระตุ้นสามมิติที่ถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางคล้ายหลอดเลือด: พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสิ่งบังคับจากภายนอก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การกำจัดคลื่นสไปรอลหลายแขนที่ถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางรูปร่างต่างกันในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของคลอโรฟิลล์และเบต้าแคโรทีนจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การกำจัดคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงด้วยวิธีพลังงานต่ำในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 พลศาสตร์ของคลื่นการกระตุ้นสามมิติที่มีบางส่วนถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ขีดจำกัดของการใช้สนามไฟฟ้ากำจัดคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงในตัวกลางเคมีที่มีสภาพกระตุ้นได้ต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การกำจัดคลื่นที่ถูกตรึงด้วยสิ่งกีดขวางที่มีรูปทรงและการเรียงตัวต่างกันในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 คลื่นสองและสามมิติในตัวกลางเคมีที่ถูกกระตุ้นได้ : พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นที่ถูกตรึง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาชุดการทดลองเพื่อตรวจวัดการปลดปล่อยแสงจากธาตุไม่บริสุทธิ์ในพลาสมา ณ บริเวณขอบของเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันวิจัย Thailand Tokamak 1 (TT-1) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 8 16 0 0
  2022 โครงการนำร่องการตรวจจับวัตถุระเบิดโดยวิธีสั่นพ้องควอดรูโพลนิวเคลียรรวมกับการวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2022 โครงการนำร่องการตรวจจับวัตถุระเบิดโดยวิธีสั่นพ้องควอดรูโพลนิวเคลียร์รวมกับการวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2020 โครงการนำร่องการตรวจจับวัตถุระเบิดโดยวิธีสั่นพ้องควอดรูโพล์นิวเคลียร์ร่วมกับการวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม (โครงการวิจัยย่อย) หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 1 0 0
  2019 คลื่นการกระตุ้นสามมิติที่ถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางคล้ายหลอดเลือด: พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสิ่งบังคับจากภายนอก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การกำจัดคลื่นสไปรอลหลายแขนที่ถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางรูปร่างต่างกันในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันที่มีส่วนผสมของเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลสาหร่ายดูนาลิเอล่า หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การกำจัดคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงด้วยวิธีพลังงานต่ำในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2016 พลศาสตร์ของคลื่นการกระตุ้นสามมิติที่มีบางส่วนถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ขีดจำกัดของการใช้สนามไฟฟ้ากำจัดคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงในตัวกลางเคมีที่มีสภาพกระตุ้นได้ต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2014 การกำจัดคลื่นที่ถูกตรึงด้วยสิ่งกีดขวางที่มีรูปทรงและการเรียงตัวต่างกันในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 คลื่นสองและสามมิติในตัวกลางเคมีที่ถูกกระตุ้นได้ : พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นที่ถูกตรึง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 6 0 0
  2012 ผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงในตัวกลางเคมีที่มีสภาพกระตุ้นได้ต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2011 คลื่นสองและสามมิติในตัวกลางเคมีที่ถูกกระตุ้นได้: พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นที่ถูกตรึงTwo and three dimensional waves in excitable chemical media: Intrinsic dynamics and effect of electric field on pinned waves. หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal Research Fund (PRF) คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 5 0 0
  2018 การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นโครเมียมในกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะแบบพกพา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นแพลเลเดียมในแพลเลเดียมทินคะตะลิสต์แบบพกพาสำหรับกระบวนการชุบเคลือบผิวพลาสติก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2016 การเก็บเกี่ยวสาหร่ายขนาดเล็กดูนาลิเอลล่าสำหรับการผลิตเบต้าแคโรทีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 2 0 0
  2015 พลศาสตร์ของคลื่่นการกระตุ้นสามมิติที่มีบางส่วนถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางในตัวกลางเคมีกระต้นได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2013 การกำจัดคลื่นถูกตรึงด้วยสิ่งกีดขวางรูปร่างและการเรียงตัวต่างกันในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2011 คลื่นสองและสามมิติในตัวกลางเคมีที่ถูกกระตุ้นได้: พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นที่ถูกตรึง หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ แหล่งทุนร่วม จาก สกว. สกอ. และ มก. 0 0 0 0