ผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงในตัวกลางเคมีที่มีสภาพกระตุ้นได้ต่างกัน

Publish Year International Journal 1
2014 exLuengviriya, Jiraporn, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhantu, Metinee, exPorjai, Porramain, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMueller, Stefan C., inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Influence of excitability on unpinning and termination of spiral waves", PHYSICAL REVIEW E, ปีที่ 90, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2014, หน้า 052919
Publish Year National Journal 2
2012 inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exจิราพร เหลืองวิริยะ, "ลักษณะเฉพาะตัวของคลื่นในตัวกลางกระตุ้นได้", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 121-127
2012 exจิราพร เหลืองวิริยะ, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "คลื่นไฟฟ้าในภาวะโรคหัวใจ", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 128-136
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exจิราพร เหลืองวิริยะ, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStefan C. Mueller, "Influence of Temperature on a Spiral Wave in Excitable Chemical Media", 2012 3rd International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE 2012) , 29 - 30 มิถุนายน 2012, jeju island สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2014 exเมธินี พันธุ, exปรเมน พอใจ, exจิราพร เหลืองวิริยะ, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Elimination of spiral waves by electrical forcing in ionic excitable media", Engineering Physics Conference, EPC2014, 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย