ผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นสไปรอลที่ถูกตรึงในตัวกลางเคมีที่มีสภาพกระตุ้นได้ต่างกัน

Publish Year International Journal 1
2014 exLuengviriya, Jiraporn, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhantu, Metinee, exPorjai, Porramain, inนางจริน กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMueller, Stefan C., inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Influence of excitability on unpinning and termination of spiral waves", PHYSICAL REVIEW E, ปีที่ 90, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2014, หน้า 05291
Publish Year National Journal 2
2012 inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exจิราพร เหลืองวิริยะ, "ลักษณะเฉพาะตัวของคลื่นในตัวกลางกระตุ้นได้", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 121-127
2012 exจิราพร เหลืองวิริยะ, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "คลื่นไฟฟ้าในภาวะโรคหัวใจ", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 128-136