คลื่นสองและสามมิติในตัวกลางเคมีที่ถูกกระตุ้นได้: พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นที่ถูกตรึง