คลื่นสองและสามมิติในตัวกลางเคมีที่ถูกกระตุ้นได้ : พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นที่ถูกตรึง