คลื่นสองและสามมิติในตัวกลางเคมีที่ถูกกระตุ้นได้: พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นที่ถูกตรึงTwo and three dimensional waves in excitable chemical media: Intrinsic dynamics and effect of electric field on pinned waves.