การพัฒนาชุดการทดลองเพื่อตรวจวัดการปลดปล่อยแสงจากธาตุไม่บริสุทธิ์ในพลาสมา ณ บริเวณขอบของเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันวิจัย Thailand Tokamak 1 (TT-1)