คลื่นสองและสามมิติในตัวกลางเคมีที่ถูกกระตุ้นได้ : พลศาสตร์โดยธรรมชาติและผลของสนามไฟฟ้าต่อคลื่นที่ถูกตรึง

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exLuengviriya, J., inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPorjai, P., exTomapatanaget, B., exMรผller, S.C., "Excitability of the ferroin-catalyzed Belousov-Zhabotinsky reaction with pyrogallol", Chemical Physics Letters, ปีที่ 561-562, ฉบับที่ -, มีนาคม 2013
2013 exLuengviriya, J., exPorjai, P., exPhantu, M., inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTomapatanaget, B., exMรผller, S.C., inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Meandering spiral waves in a bubble-free Belousov-Zhabotinsky reaction with pyrogallol", Chemical Physics Letters, ปีที่ 588, ฉบับที่ 19, พฤศจิกายน 2013
Publish Year International Conference 3
2013 inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Dynamics of Spiral Waves Pinned to Unexcitable Defects in Reaction-Diffusion Systems", Burapha University International Conference 2013 , 4 - 5 กรกฎาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exจิราพร เหลืองวิริยะ, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Organic Substrate on Spiral Waves in a Bubble-Free Belousov-Zhabotinsky Reaction", Burapha University International Conference 2013 , 4 - 5 กรกฎาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exจิราพร เหลืองวิริยะ, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ, exStefan C. Mueller, "Some Dynamical Features of a Bubble-Free Belousov-Zhabotinsky Reaction", 2012 3rd International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE 2012), 29 - 30 มิถุนายน 2012, jeju island สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 3
2013 inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Simulations on attraction and repulsion of vortices by square-shaped defects", Siam Physics Congress SPC2013, 21 - 23 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exจิราพร เหลืองวิริยะ, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Influence of Acidity on Spiral Waves in a Bubble-Free Belousov-Zhabotinsky Reaction with Pyrogallol", Siam Physics Congress SPC2013, 21 - 23 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exPorramain Porjai, exจิราพร เหลืองวิริยะ, exMetinee Phantu, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "INFLUENCE OF SODIUMBROMATE ON SPIRAL WAVES IN A BUBBLE-FREE BELOUSOV-ZHABOTINSKY REACTION WITH PYROGALLOL", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย