โครงการนำร่องการตรวจจับวัตถุระเบิดโดยวิธีสั่นพ้องควอดรูโพล์นิวเคลียร์ร่วมกับการวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม (โครงการวิจัยย่อย)