โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2012

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 5 2 0 0
2012 การศึกษาการแสดงออกของยีน SAL1 ในข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การประยุกต์ใช้เทคนิคเอฟทีไออาร์สเปกโทรสโคปีศึกษาผลของกาแลคโตซิเดสต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัข หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาและการตอบสนองของเซลล์เมือกในลำไส้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดก่อโรคในปลานิลที่ได้รับแบคทีเรียกรดแลกติก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2012 การประยุกต์ใช้เซลล์เม็ดเลือดแดงรักษาสภาพจากสุนัขเพื่อเป็นวัสดุควบคุมคุณภาพในงานประจำวันสำหรับการประเมินสุขภาพสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 18 3 0 0
2012 การพัฒนาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับอะพอพโทซิสในลูกหนูทดลองที่แม่ไดรับสารพิษฟูซารินอนเอ็กซ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0
2012 ความสามารถในการย่อยและขับถ่ายอาหารแห้งและอาหารเปียกในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราและพิษจลนศาสตร์ของฟูโมนิซินในไก่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 1 0 0
2012 การศึกษาผลกระทบของน้ำท่วมปี 2554 ที่มีต่อโรคฉี่หนู (Leptospirosis) และโรค Trypanosomoses ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 11 0 0 0