การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราและพิษจลนศาสตร์ของฟูโมนิซินในไก่

Publish Year International Journal 4
2016 exKongkapan, J., exGiorgi, M., inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicokinetics and tissue distribution of nivalenol in broiler chickens", Toxicon, ปีที่ 111, ฉบับที่ -, มีนาคม 2016, หน้า 31-36
2016 exJutamart Kongkapan, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exOwen H, exGiorgi M, "A brief overview of our current understanding of nivalenol: A growing potential danger yet to be fully investigated", Israel Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, มีนาคม - พฤษภาคม 2016, หน้า 3-9
2016 exJutamart Kongkapan, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, exProf. Susumu Kumagai, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous detection of multiple mycotoxins in broiler feeds using a liquid chromatography tandem-mass spectrometry", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 259-264
2015 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, exSugita-Konishi, Y., exKumagai, S., inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Toxicokinetics and absolute oral bioavailability of melamine in broiler chickens", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 101-104