โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2020

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 6 2 0 0
2020 การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ด้วยวิธี in-house ELISA หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2020 การพัฒนาวิธีการบำบัดด้วยโอโซนในการบำบัดสารพาราเบนในน้ำ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2020 สารยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นในยางก้อนถ้วย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2020 การผลิตแผ่นแปะยาเตรียมจากลิกนินกับน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเพื่อนำส่งเฉพาะยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2020 บทบาทของริ้น แมลงวันคอกสัตว์และเหลือบในการเป็นพาหะของไวรัสนำโรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า-โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านวิวัฒนาการจีโนม ยีนก่อโรคและยีนดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae ดื้อยาโคลิสตินที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2020 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ในสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0