โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2018

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 1 0 1
2018 การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวฯ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2018 การพัฒนาวิธีการใช้สารรีดักแตนท์ซัลเฟอร์อ๊อกซีแอนไออนในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยต่อเชื้อ Toxoplasma gondii เพื่อพัฒนายาใช้รักษาในสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 1

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 0 0
2018 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อชิคุนกุนยาเพื่อการตรวจวินิจฉัย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 การวิจัยแบบบูรณาการสำหรับการพัฒนาการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่โดยมีแมลงเป็นพาหะในเอเชีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 0 0 0
2018 บทบาทของเลปตินในการเป็นตัวบ่งชี้การตอบสนองต่อฮอร์โมนโกนาโดโทรปินในสุกรสาว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส rabies และเชื้อไวรัสที่เกี่ยวข้องในค้างคาวแม่ไก่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเปปไทด์ต้านจุลชีพแอนติไลโปโพลิแซกคาไรด์แฟกเตอร์ (ALF) จากกุ้ง เพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหารในการควบคุมโรคตายด่วน (EMS) ในกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0