การวิจัยแบบบูรณาการสำหรับการพัฒนาการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่โดยมีแมลงเป็นพาหะในเอเชีย