โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2001

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2001

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2001

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2001

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2001

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2001

0

Award

รางวัล ปี 2001

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2001 ผลกระทบจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2001 ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0