โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2006

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 3 4 0 0
2006 การศึกษายาต้านจุลชีพในกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2006 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนจิเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0