การศึกษายาต้านจุลชีพในกุ้งก้ามกราม

Publish Year International Journal 2
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exPoapolathep, S, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannapat, N, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exKusutjarit, N, exKumagai, S, "Distribution and residue depletion of oxytetracycline in giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)", Journal of Food Protection?, ปีที่ 71, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 870-873
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ วันพัฒน์, exYoshiko Sugita-konishi, exSusumu Kumagai, "Muscle tissue kinetics of oxytetracycline following intramuscular and oral administration at two dosages to giant freshwater shrimp (Macrobrachium rosenbergii)", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2008, หน้า 517-522
Publish Year National Journal 1
2010 inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exณัฐพงศ์ วรรณพัฒน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "เภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของยาออกซีเตตราซัยคลินในกุ้งก้ามกราม", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1-3, เมษายน 2010 - ธันวาคม 2011, หน้า 57-72
Publish Year International Conference 4
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Dispositions and residue depletion of oxytetracycline in muscle tissue of giant freshwater shrimp (Macrobrachium rosenbergii)", World Aquaculture 2008, 19 - 23 พฤษภาคม 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Residue depletion of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in giant freshwater shrimp (Macrobrachium rosenbergii)", The 5th World Fisheries Congress, 20 - 24 ตุลาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of oxytetracycline in hemolymph of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) using a microbiological assay ", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ วันพัฒน์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on pharmacokinetics of oxytetracycline in hemolymph of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) using a microbiological assay", Proceeding of the 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations (FAVA 2008), 27 - 30 ตุลาคม 2008