โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2019

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 0 0 0
2019 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตยางก้อนถ้วยและวิธีการกำจัด (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2019 การสกัดดีเอ็นเอจากซีรั่มที่มีเม็ดเลือดแดงแตกเพื่อใช้ในการตรวจหาปรสิตในเม็ดเลือด Hepatozoon sp. & Ehrlichia sp. ด้วยเทคนิค PCR หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 การตรวจคัดกรองและเฝ้าติดตามการเกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 ระบบำบัดน้ำอัตโนมัติเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2019 อุบัติการณ์และความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อราหลายชนิดในน้ำมันโดยการวิเคราะห์ด้วย LC-MS/MS ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2019 การเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนตอบสนองในระยะเฉียบพลันซีรีแอคทีฟโปรตีนและแบคทีเรียก่อโรคจากสุนัขที่มีเนื้องอกในช่องปากและสุนัขปกติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเพี้ยในโคเนื้อเพื่อการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่มีศักยภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 0 0 0
2019 ความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Blastocystis sp. ในสัตว์เคี้ยวเอื้องทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 ฤทธิ์ต้ำนมะเร็งและกลไกยับยั้งกำรเกิดมะเร็งของน้ ำมันยูคำลิปตัสในเซลล์มะเร็ง ชนิดเพำะเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 2 0 0 0
2019 การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การประเมินความหลากหลายของตุ๊กกาย (Cyrtodactylus spp.) ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0