ฤทธิ์ต้ำนมะเร็งและกลไกยับยั้งกำรเกิดมะเร็งของน้ ำมันยูคำลิปตัสในเซลล์มะเร็ง ชนิดเพำะเลี้ยง