โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2022

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 5 2 0 0
2022 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากจิ้งหรีดในฟาร์มเลี้ยง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 1 0 0
2022 การค้นหาสมุนไพรยับยั้งการทำงานของโปรตีน protease จาก COVID-19 โดยใช้โคโรนาไวรัส จากแมวเป็นต้นแบบในการยับยั้งและต้านการอับเสบ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2022 การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจากสาหร่ายขนาดเล็กสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2022 การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจาก Arthrospira platensis สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2022 การพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการสำหรับมะเร็งผิวหนัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การค้นหา ทดสอบชีววิธี และพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลง ของเห็บโคที่เกิดการดื้อต่อยาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2022 การค้นหาเห็บโค (R. microplus) ที่ดื้อต่อยาฆ่าเห็บในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การสร้างโคโลนีของเห็บโค (R. microplus) เพื่อใช้ในการหาเห็บดื้อยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การวิเคราะห์ยีนส์และทดสอบชีววิธีของเห็บดื้อยาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0