การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากจิ้งหรีดในฟาร์มเลี้ยง

Publish Year National Conference 1
2023 exJantanipa Tongdech, inนางดานัย แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAthichat Muakthong, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมงสะดิ้ง (Acheta domestica)", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 14, 9 - 10 พฤศจิกายน 2023, หนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย