การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากจิ้งหรีดในฟาร์มเลี้ยง