การวิเคราะห์ยีนส์และทดสอบชีววิธีของเห็บดื้อยาในประเทศไทย