การค้นหา ทดสอบชีววิธี และพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลง ของเห็บโคที่เกิดการดื้อต่อยาในประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพียงใจ เฉลิมวงศ์, exสุชาดา ชูเชิด, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, exชนาภัทร ทับทิมศรี, exพีรภัทร แสงสว่าง, exMarc Desquesnes, exวันวิสาข์ วะชุม, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Trypanosoma evansi infections in buffaloes, beef and dairy cattle in Sakon Nakhon province using molecular and serological assays", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 809-816
2021 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, exPaitoon Kaewhom, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger W. Stich, exBenjamaporn Wiriya, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Structural dynamics of Rhipicephalus microplus serpin-3", Molecular Simulation, ปีที่ 47, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2021, หน้า 1209-1216