โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2014

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2014 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสเตรปโตคอดคัส ซูอิส ที่กระจายตัวอยู่ในการผลิตสุกร ภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 5 4 0 0
2014 เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอกซาซินในกระบือไทย (Bubalus bubalis) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2014 การดูดซึมและการขับถ่ายยาออกซีเตตร้าซัยคลิน (ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน) ในกระบือไทย (Bubalus bubalis) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 3 0 0 0
2014 การเปลี่ยนแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัขด้วยเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดสสำหรับการถ่ายโลหิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การตรวจหาความชุกทางโมเลกุลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Theileria spp. ในโคนมและกระบือปลักในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบใบมะเขือพวงต่อแผลติดเชื้อในสุนัข หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพเพื่อใช้เป็นวัคซีนต่อต้านเห็บสุนัข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประเมินและการกำหนดค่ามาตรฐานของระดับปริมาณไขมันในร่างกายสุนัขพันธ์ไทยหรือพันทางในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และ ตราด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การตรวจหาการติดเชื้อและจำแนกพันธุกรรมของเชื้อ Cryptosporidium และ Giardia ที่แยกได้จากลิงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 1 0 0
2014 สารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน:บางชนิดในตำบลนานกกก อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่กระจายตัวอยู่ในการผลิตสุกรภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2014 การใช้เทคนิคการบำบัดร่วมระหว่างเทียนเปอร์แมงกาเนตและการบำบัดทางชีวภาพในการกำจัดสารฮอร์โมนเพศ (17 B-Estradiol) ที่ปนเปื้อนในน้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0