ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่กระจายตัวอยู่ในการผลิตสุกรภาคกลางของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasatoshi Okura, exMakoto Osaki, exTsutomu Sekizaki, exDaisuke Takamatsu, "Potentially hazardous Streptococcus suis strains latent in asymptomatic pigs in a major swine production area of Thailand", Journal of medical microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2017, หน้า 662-669
Publish Year National Conference 1
2016 exนุชจรี บุญยงค์, exรสิกาญจน์ ศิริอริยรักษ์, exอนงนาต เยี่ยมศุภโชค, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, "เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรขุนในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย