การศึกษาการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของแทนนินจากเปลือกผลสบู่ดำเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรพรรณ สิรมนต์, "ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบจากเปลือกไม้โกงกาง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 212-220
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tannin from Jatropha curcas L. hulls and its antioxidant activity", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย