การดูดซึมและการขับถ่ายยาออกซีเตตร้าซัยคลิน (ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน) ในกระบือไทย (Bubalus bubalis)

Publish Year International Journal 3
2017 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exProf. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 206-209
2016 exNitwarat RUENNARONG, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Mario Giorgi, exProf.Dr.Susumu KUMAGAI, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Dispositions of enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in Thai swamp buffaloes", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 78, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 397-403
2015 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M, exLaus, F, exDe Vitro, V, exOwen, H, exPaggi, E, exVullo, C, "Flupirtine: Preliminary pharmacokinetics in the donkey", Journal of Equine Veterinary Science, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 309-314