โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2015

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 8 9 0 0
2015 การบำบัดโลหะโครเมี่ยม (VI) ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 2 0 0
2015 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยด้านชีววิทยาประยุกต์และสัตวแพทยสาธารณสุข หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและปรับปรุงคุณภาพห้องปฏิบัติการทางด้านปรสิตวิทยา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0
2015 การประเมินและกำหนดค่ามาตรฐานของระดับปริมาณไขมันในร่างกายสุนัขพันธ์ไทยหรือพันทางในจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การพัฒนารถเข็นลากเลื่อนสำหรับสุนัขอัมพาต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 การศึกษายาเพื่อใช้รักษาโรคในปลากะพงขาวและปลาเก๋า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสเตรปโตคอดคัส ซูอิส ที่กระจายตัวอยู่ในการผลิตสุกร ภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 ชีวสังเคราะห์โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs)ในไซยาโนแบคทีเรีย Arthrospira sp. หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 1 0 0
2015 การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงชนิดปฐมภูมิจากเยื่อบุลำไส้เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพเป็นสารเสริมชีวภาพสำหรับสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาธนาคารเลือด (Blood Bank) เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์: การพัฒนาชุดตรวจหมู่เลือดสุนัข หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2015 การกำจัดสารฮอร์โมนเพศที่ตกค้างในน้ำโดยใช้การบำบัดด้วยกระบวนการออกซิเดชันจากเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานแสงอัลตราไวโอเลต ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 1 0 0
2015 นวัตกรรมวัสดุนาโนโมโนลิทสำหรับการวิเคราะห์พทาเลตในสัตว์น้ำทะเล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 วัสดุนาโนโมโนลิทชนิดใหม่เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างสารประกอบพทเลตจำนวนมากในสัตว์น้ำทะเล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับแนวทางในการควบคุมโรค ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0