การบำบัดโลหะโครเมี่ยม (VI) ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Hexavalent chromium adsorption from aqueous solution using carbon nano-onions (CNOs)", Chemosphere, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 184, ตุลาคม 2017, หน้า 1168-1174
Publish Year National Conference 2
2019 inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exนางสาวฉันท์ชนก ดวงศรี, exนายธนู แซ่ว่าง, inดร.วนิดา ปานอุทัย, "การดูดซับทางชีวภาพของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยไซยาโนแบคทีเรีย สไปรูลิน่า พลาเทนซิส", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 (The 57th Kasetsart University Annual Conference) , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอ.ชนกานต์ สกุลแถว, exพิมพิพัฒน์ ไชยวิเศษ, exจารุนันท์ ลิ้มสัจจาพาณิชย์, exปวีนา อนันตวิรนิจกุล, exเพียงใจ เฉลิมวงศ์, exวรรธนันท์ ประสานนาม, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในลำน้ำแม่กลองด้วยวิธีสเปคโทรโฟโตเมทรี", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย