โครงการวิจัยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2011

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

5

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 18 9 0 0
2011 การศึกษาเชื้อราน้ำก่อโรคแยกได้จากไข่ปลาบึก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 3 0 0
2011 สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย Spirulina platensis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 การกำจัดโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพโดยโฟโตออโตโทรฟิกไซยาโนแบคทีเรีย Synechocystis sp. PCC 6803 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การคัดเลือกบาซิลลัสที่สร้างแกรมมากรดโพลิกลูตามิกเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมในสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคแท้งติดต่อในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เลี้ยงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 จลนศาสตร์และการตกค้างของดีอ๊อกซีนิวาลินอล และซีราลีโนนในไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2011 การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และประสิทธิภาพของ Ivermectin ชนิด Long action ต่อการรักษา Demodicosis ในสุนัข หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การใช้ปะการังทียมเพื่อช่วยลดของเสียไนโตรเจนในตู้เลี้ยงปลา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและความชุกของโรคที่นำโดยเห็บ (โรคAnaplasmosis, Babesiosis และ Theileriosis) ในโคนมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 1 0 0
2011 การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนามิกส์ของเฟอร์บิโพเฟน (Flurbiprofen) ด้วยวิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโทรกราฟี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2011 การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนามิกส์ของเฟอร์บิโพรเฟน (Flurbiprofen) ด้วยวิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโทกราฟี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0