การคัดเลือกบาซิลลัสที่สร้างแกรมมากรดโพลิกลูตามิกเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมในสัตว์